Skip to content

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Naša firma Naturkovo s.r.o. je správcom údajov, ktoré nám udeľujete. Pokiaľ ste našim zákazníkom, kupujúcim, účastníkom našich webinárov alebo ste „len“ návštěvníci našich stránok, zverujete nám vaše osobné údaje. Prečítajte si preto ako ich chránime a aké máte práva v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). Ďakujeme za vašu dôveru!

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode a pri práci s osobnými údajmi

Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Definície pojmov

Dotknutá osoba –  každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

E-shop –  webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať

GDPR –  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016

Obchod –  prevádzkareň predávajúceho v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby

Osobné údaje –  akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby

Prevádzkovateľ –  osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je Naturkovo s.r.o. so sídlom Gazdovská 773/31, 945 01 Komárno, IČO: 51631296, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:
–  e-mailom na info@naturkovo.sk (prosíme do emailu uviesť váš telefonický kontakt, aby sme vás mohli obratom kontaktovať).
–  poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie.

 

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

Názov spracovateľskej operácie

Účel spracúvania osobných údajov

Kategória osobných údajov

Právny titul spracúvania

Doba uloženia údajov

Ďalší príjemcovia

Spracovanie osobných údajov na základe  objednávky

dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

zmluvný vzťah – plnenie zmluvy

do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky

prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru

Vystavovanie faktúr a ich archivácia

zákonom stanovená evidencia

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy

10 rokov

kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR a iných orgánov

Registrácia zákazníckeho účtu

evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možné uskutočniť

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby s registráciou

5 rokov

nie sú

Zasielanie noviniek e-mailom

zasielanie obchodných oznámení e-mailom

e-mail

súhlas dotknutej osoby s registráciou

5 rokov, resp. do odvolania

nie sú

Zasielanie noviniek SMS správou

zasielanie obchodných oznámení SMS správou

telefónne číslo

súhlas dotknutej osoby

5 rokov, resp. do odvolania

nie sú

Evidencia zákazníkov súťaže

kontaktné údaje zapojených účastníkov

meno, priezvisko, titul, adresa dodacia, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby

2 roky

Facebook Inc., Soc. Sprinters

Evidencia obchodných partnerov

informácie o obchodných partneroch spoločnosti

meno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby

5 rokov od poslednej obchodnej transakcie

nie sú

Uchádzač o zamestnanie

informácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnanie

meno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, prac. skúsenosti

súhlas dotknutej osoby

1 rok

nie sú

Mzdová a personálna agenda

kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave

meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkoch

zákonný dôvod

max. 50 rokov

v prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne

Evidencia reklamácií

informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

zákonná povinnosť prevádzkovateľa

3 roky

v prípade kontroly SOI

Evidencia odstúpení od zmluvy

informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

oprávnený záujem prevádzkovateľa

3 roky

v prípade kontroly SOI

Vybavovanie otázok zákazníkov

poskytovanie informácií klientom

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón

plnenie predzmluvných vzťahov

1 mesiac

nie je

Hodnotenie „Overené zákazníkmi“

hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov

číslo objednávky, e-mailová adresa

oprávnený záujem prevádzkovateľa

jednorázovo

Heureka Shopping, s.r.o.

Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach

zvyšovanie kvality internetového obchodu

IP adresa návštevníka e-shopu

oprávnený záujem prevádzkovateľa

po podania námietky max. 3 roky

Google, Facebook

Odovzdávanie informácií k platbe

zaslanie údajov k vykonania platobnej transakcie

e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky

pre účely plnenia zmluvy

jednorazové poskytnutie

Barion, Fio Banka a.s.

Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov

zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb

definované sú v jednotlivých formulároch

súhlas dotknutej osoby

do odvolanie súhlasu max. však 2 roky

Google (pre Google Docs), Soc.sprinters, Facebook

Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nich

Služba zvyšuje kvalitu e-shopu

IP adresa a simulácia prechádzania stránka

oprávnený záujem prevádzkovateľa

do podania námietky max. však 2 roky

Smartlook

Kamerový záznam prevádzky

Ochrana majetku prevádzkovateľa

Fyzická podoba, správanie, chôdza,

oprávnený záujem prevádzkovateľa

14 dní

nie je

Vernostný program

Poskytovanie zliav stálym nakupujúcim

meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby

5 rokov od posledného nákupu

Ista corporation

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

 

Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Vaše právo

Upresnenie práva

Na informácie

Máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente).

Na prístup k údajom

Môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.

Na opravu

V prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, m§žete požadovať o ich opravu aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať.

Na vymazanie

Ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže, to neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona.

Obmedzenie spracovania

Týka sa iba v prípade ak údaju sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.

Odvolanie súhlasu so spracovaním

Sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať.

Na prenos osobných údajov

Pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov.

Právo podať podnet na dozorný orgán

V prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/ 

Ako je možné uplatniť si svoje práva?

Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:
1.  e-mailom
2. 
poštou
3. osobne (po predchádzajúcej dohode)

Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

Ako zabezpečujeme ochranu a uchovávame údaje?

Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb. zničeniu, poškodenia alebo strane zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.

Používate profilovanie?

Profilovanie nie je používané..

Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?

Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich dokážeme Vás rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.

Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:

1. Dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača
2. Trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú ale musíte ich vymazať manuálne.

Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:

1.  nutné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.
2. dôležité – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
3. analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
4. reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy
5. technické – slúžia na zabezpečenia sledovania súhlasu s reklamnými cookies

Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorí používate.

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?

K osobným údajom majú prístup zamestnanci prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinný dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov to isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.

Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov? Ide o:

1.  Chartu základných práv Európskej únie
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
3. Ústava Slovenskej republiky
4. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kto je Vašou zodpovednou osobou?

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou v prípade našej spoločnosti. Vaše otázky ohľadom osobných údajov môžete smerovať však priamo na našu spoločnosť.

Kto Vám zabezpečuje služby?

Správu systému (vrátane web stránky)

Naturkovo s.r.o., Gazdovská 773/31, Komárno 945 01, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Správu zákazníckych účtov (registrácia užívateľov, generovanie hesiel a pod)

Naturkovo s.r.o., Gazdovská 773/31, Komárno 945 01, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru

Naturkovo s.r.o., Gazdovská 773/31, Komárno 945 01, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter)

Naturkovo s.r.o., Gazdovská 773/31, Komárno 945 01, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter)

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Zasielanie noviniek SMS správou (SMS newsletter) 

Naturkovo s.r.o., Gazdovská 773/31, Komárno 945 01, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Dátové úložiská (hostingové služby)

W-Hosting – Karol Kameniczki, so sídlom Škultétyho 657, 955 03, Topoľčany, IČO: 51338173, DIČ: 1022116436, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa)

Moon-sg s.r.o. – Sídlo Tržničné námestie 4810 , 945 01 Komárno, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?

 Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 16 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť. 

Doplnené pôvodné znenie

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade GDPR.

1.  Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
     a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami.
     b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve
          dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto
 požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.
     c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne.
     d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje
     e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate. 
         že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom.
     f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona.
    g) právo na prenosnosť osobných údajov.
    h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. Dátum narodenia na účel zaradenia do vernostného programu spoločnosti ISTA CORPORATION, s.r.o.

6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.  

12. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu. 

Koho cookies využívame pre spracovanie?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlomo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupné na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupné na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Rozsah osobných údajov a účel spracovania?

Vedenie účtovníctva

Pokiaľ si objednáte niektorý produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje) aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácia webinárov

Vašu e-mailovú adresu potrebujeme k zabezpečeniu našich webinárov a poskytnutiu prístupu k našim elektronickým službám a produktom. Pokiaľ si objednáte niektorý z našich produktov a služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu k účelu plnenia zmluvy.

Priamy marketing cez e-mail

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, aké stránky na našom webe navštívite, na čo kliknete v e-maili, a kedy najčastejšie e-maily otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie a zobrazovanie obchodných oznámení. Pokiaľ si objednáte niektorý z našich PDF súborov, webinárov, MP3 či video tréningov (platené, zdarma) vnímame oprávnený záujem posielať vám newslettery s s tématikou online marketingu, podnikania, koučingu, úspešné stratégie pre online a offline podnikanie, tipy pre vašu úspešnú kariéru.

Zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť tlačítkom „odhlásiť sa“  v päte každého nášho e-mailu. 

Priamy marketing cez Facebook reklamu

Pokiaľ navštívite náš web, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a následne využiť tieto informácie pre remarketing a lepšie cielenie reklamy na Facebooku. Po dobu maximálne 1 roka od návštevy webu. Pokiaľ si neprajete naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na  Facebooku prostredníctvom tohoto návodu. Poprípade vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazoavnie reklám na stránke Vaše predvolby pre reklamy. Informácie zozbierané pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Priamy marketing cez FB messenger

Pokiaľ kontaktujete našu FB stránku cez messenger, požiadame vás o súhlas so zasielaním správičiek s tématikou úspešného online podnikania a tradičnej čínskej medicíny. Iba na základe poskytnutého súhlasu vám budeme zasielať tieto správičky po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu. Od zasielania správičiek sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Stačí pokiaľ na akúkoľvek správičku odpíšete slovo „koniec“ a ďaľšie správičky vám na Messenger od nás chodiť nebudú.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku. Ten samozrejme môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Odkazy tretích strán

Na našich stránkach môžeme zverejňovať odkazy na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. Ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@naturkovo.sk.

Odporúčania na produkty na webstránkach:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje odstránime. Vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

Komentáre na našich webových stránkach:

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára).

Ste v bezpečí! Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám.

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou sú príjemcovia –  sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov.

Odovzdávanie osobných údajov 3. stranám
Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) –  kto má ešte k vašim údajom prístup?

Pre zabezpečenie niektorých spracovateľských operácií využívame služby a programy spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Hosting a serverové služby: 

Websupport, s.r.o. – hosting webu
Websupport, s.r.o. – IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
Karol Kameniczki – W-HOSTING – IČO: 51 338 173 sídlo: Škultétyho 657, 955 03 Topolčany
Webglobe – Yegon, s.r.o. – hosting webu
Webglobe – Yegon, s.r.o. – IČO: 36 306 444, Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Webinarjam.com – hosting registračných stránok na webinár
Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 USA

Analytické nástroje

Google Analytics – štatistiky návštevnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
SmartSelling – štatistiky návštevnosti webu
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznicka podpora

Google Adwords – reklama
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
SmartEmailing – nástroj pre hromadné rozosielanie e-mailov
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Smartemailing (e-mail marketing) –https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/
Facebook pixel – Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Mailchimp (e-mail marketing) – The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Komentáre

Disqus (komentáre) – Privacy Policy, updates on Disqus privacy policy.
Akismet – https://automattic.com/privacy-notice/

Platobné brány

Barion Payment Inc. is an Electronic Money issuers, licensed by the Central Bank of Hungary, based on the Electronic Money EU Directive (2009/110/EC). License id: H-EN-I-1064/2013 – Institution id: 25353192. H-1117 Budapest; Infopark sétány 1. ; I. épület 5. emelet 5, Maďarsko. číslo povolenia na prevádzku: H-EN-I-1064/2013.

Fakturácia a účtovníctvo

Paypal – PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
FAPI – automatické faktúry
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372,
Integrovaný fakturačný systém – Naturkovo s.r.o. – Gazdovská 773/31, Komárno 945 01

Účtovnícke služby nám zabezpečuje

Moon-sg s.r.o. – Sídlo Tržničné námestie 4810 , 945 01 Komárno,  IČO: 3626 4041, DIČ: SK20 2187 7803

Vernostné a členské programy

ISTA CORPORATION, s.r.o. – vernostný program
ISTA CORPORATION, s.r.o., IČ 248 30 933, DIČ CZ 248 30 933, so sídlom Praha 8, Pobřežní 370/4, PSČ 186 00

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 15.07.2018.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU DÔVERU!